Informácie o spracúvaní osobných údajov

     Cieľom tejto listiny je poskytnúť Vám ako dotknutej osobe podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) informácie o tom, aké osobné údaje naša spoločnosť spracúva, ako s nimi zaobchádza, na aké účely ich naša spoločnosť používa, komu ich môže poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a kde môžete uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
     Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je obchodná spoločnosť – Lučenecká pálenica, spol. s r.o., so sídlom: Rázusova 47/4825, 984 01 Lučenec, IČO: 46 321 853, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 21493/S (ďalej v texte aj „Prevádzkovateľ" alebo „naša spoločnosť" v príslušnom gramatickom tvare)
     Kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa sú: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , tel. číslo: 0917 176 143.

Účel spracovania Vašich osobných údajov:
     Účelom spracovania Vašich osobných údajov je splnenie si zákonnej povinností našej spoločnosti (Prevádzkovateľa) ako prevádzkovateľa liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia (pálenice) vyplývajúci pre našu spoločnosť (Prevádzkovateľa) zo zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov v spojení s Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z.z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu v znení neskorších predpisov, ktoré nám ukladajú povinnosť prijať od Vás kvas na ďalšie spracovanie (vypálenie) len na základe Vašej písomnej žiadosti, v ktorej nám poskytnete Vaše osobné údaje a povinnosť viesť evidenciu o výrobe a spracovaní liehu, v rámci ktorej musíme uchovávať aj Vašu písomnú žiadosť o vypálenie o prijatie kvasu na ďalšie spracovanie s Vašimi osobnými údajmi.

Právny základ spracovania Vašich osobných údajov:
     Právny základ spracovania Vašich osobných údajov je daný podľa § 13 ods. 1 písm. c) Zákona, t.j. spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitných predpisov platných v SR pre oblasť výroby a uvádzania liehu na trh (napr. zákon č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov v spojení s Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z.z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu v znení neskorších predpisov).

Rozsah spracúvaných osobných údajov
     Naša spoločnosť spracúva Vaše nasledujúce osobné údaje – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa.
     Poskytnutie týchto osobných údajov je požiadavkou vyplývajúcou z právnych predpisov SR, bez poskytnutia ktorých od Vás naša spoločnosť ako prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia (pálenica) nemôže prijať kvas na jeho ďalšie spracovanie a splniť si tak povinnosti vyplývajúce našej spoločnosti z platných právnych predpisov SR.

Doba uchovávania Vašich osobných údajov
     Naša spoločnosť bude Vaše osobné údaje spracúvať počas doby, ktorú na účel uvedený v tejto listine vyžadujú právne predpisy SR v oblasti výroby liehu a uvádzania liehu na trh.

Identifikácia príjemcov Vašich osobných údajov
     Naša spoločnosť môže poskytnúť Vaše osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie Vašich osobných údajov povoľuje právny predpis.
     Naša spoločnosť môže Vaše osobné údaje poskytnúť aj tretím osobám – sprostredkovateľom, ktorý budú Vaše osobné údaje spracúvať v mene našej spoločnosti na základe písomnej zmluvy medzi našou spoločnosťou a týmto sprostredkovateľom.
     Týmto Vám zároveň naša spoločnosť oznamuje, že sprostredkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje v mene našej spoločnosti je LAN Help Plus, s.r.o., Rázusova 47/4825, 984 01 Lučenec, IČO: 43767737.

Práva, ktoré máte ako dotknutá osoba v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov:
     Máte právo požadovať od našej spoločnosti prístup k Vaším osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a právo získať od našej spoločnosti potvrdenie o tom, či naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje. Na základe práva na prístup k Vašim osobným údajom máte právo aby Vám naša spoločnosť bezodplatne poskytla jednu kópiu Vašich Osobných údajov, ktoré naša spoločnosť spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže naša spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme rovnako v bežne používanej elektronickej podobe, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia;
     Máte právo na opravu Vašich osobných údajov, t.j. právo aby naša spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila Vaše nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú alebo aby prípadne Vaše neúplné osobné údaje naša spoločnosť doplnila;
     Máte právo našu spoločnosť požiadať aby bez zbytočného odkladu vymazala Vaše osobné údaje (I) ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich naša spoločnosť spracúva; (II) namietate spracovanie Vašich osobných údajov; (III) ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne; alebo (IV) ak je dôvodom pre vymazanie Vašich osobných údajov splnenie Vašich povinností podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná;
     Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v prípade, ak (I) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, počas obdobia umožňujúceho našej spoločnosti overiť správnosť Vašich osobných údajov; (II) spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (III) naša spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho nároku; alebo (IV) namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, a to až do overenia či oprávnené dôvody na strane našej spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
     Máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, t.j. právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli našej spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto Vaše osobnú údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám naša spoločnosť bránila. Máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov priamo od našej spoločnosti inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
     Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej našej spoločnosti alebo je toto spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov;
     Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým v čase poskytnutia týchto informácii je v SR Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s príslušných právnymi predpismi SR upravujúcimi ochranu osobných údajov.